FSMVÜ | Bilgisayar Mühendisliği
 
Anasayfa  |   İletişim  | EN
Bilgisayar Mühendisliği
YÖK ATLAS
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (Burslu)
İnşaat Mühendisliği (% 50 İndirim)
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği (Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği % 25 Burslu
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (% 50 İndirim)
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bitirme Proje Sayfası

Bitirme Projesi' ne kayıt yaptıracak Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, ilgili dökümanlara bu sayfadan ulaşabilirler.  

1 - Bitirme Projesi Esasları (PDF)

2 - Lisans bitirme projesi öneri formu (PDF, Word)

3 - Dış kapak (PDFWord)

4 - İç kapak (PDFWord)

5 - Bitirme projesi I  değerlendirme formu (PDF, Word)

6 - Bitirme projesi II değerlendirme formu (PDF, Word)

8 - Lisans bitirme projesi yazım klavuzu (PDFWord)

9 - Örnek Bitirme Projesi (Word)

 

FSMVÜ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

LİSANS BİTİRME PROJESİ ESASLARI

 

 

Madde 1. Tanım

Bitirme Projesi, son sınıf öğrencilerinin bilgi ve becerilerini bireysel veya takım çalışması ortamında etkin bir şekilde kullanılmasıyla ortaya çıkan bir araştırma ve tasarım çalışmasıdır. Bilimsel ve/veya teknik bir derinlik gerektiren bitirme projesi lisans eğitimi ve öğreniminin son iki yarıyılında ( 7. ve 8. dönem) yapılacak şekilde organize edilir.

 

Madde 2. Bitirme Projesi I Dersinin Alınması ve Kabulü

 1. Öğrencilerin (istisnalar hariç, yatay/dikey geçiş vb.) BLM401 Bitirme Projesi I dersini alabilmeleri için aşağıdaki kriterleri sağlanması gerekmektedir:
  1. Öğrencilerin en az 160 AKTS’lik dersten başarılı olması ve 1.8 veya daha üstü AGNO’ ya sahip olması gerekir. Ayrıca alacağı proje konusu ile ilgili derslerin hepsini geçmiş olması şarttır.
  2. BLM401 Bitirme Projesi I önkoşul derslerinden başarılı olması gerekir.
  3. 1. ve 2. sınıf derslerinin hepsinden başarılı olması gerekmektedir.
  4. Yatay geçiş ile 1. ve 2. sınıfa gelen ve intibakları yapılan öğrenciler 1. sınıf ve 2. sınıf derslerinin hepsinden başarılı olmalıdır.
  5. Aşağıdaki öğrenciler;
   • Yatay geçiş ile 3. sınıfa gelen ve intibakları yapılan öğrenciler,
   • Erasmus eğitimine 2. sınıfta giden öğrenciler
   • Dikey geçiş ile gelen öğrenciler

1. ve 2. sınıf derslerinden toplam 110 AKTS dersten başarılı olmalıdır.

               6.Yukarıdaki hususlar dışında öğrenciye Bitirme Projesi I dersini almaması için sınıf danışmanı öneride bulunabilir.

b. Öğretim Üyeleri ve Görevlileri her dönem bir sonraki dönemde verecekleri bitirme projesi konu önerilerini en geç o dönemin 10. haftasında Bölüm Başkanlığı’na bildirirler. Bölüm Başkanlığı’na bildirilen konular öğrencilere duyurulur. 

c. Bitirme Projesi I Dersi Danışman Atanması

 1. Bitirme Projesi I danışmanı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde görevli Öğretim Üyeleri ve Görevlilerinden atanır. Diğer bölümlerden Öğretim Üyesi ya da dış görevlendirme ile gelen Öğretim Üyesi ikinci danışman olarak atanır.
 2. İki veya daha fazla sayıdaki öğrencilerin disiplinler arası ortak Bitirme Projesi I alması halinde, birinci ve ikinci danışman Bölüm Başkanlarının ortak önerisi ile atanırlar.

           d. Bitirme Projesi I Alma ve Kabul Süreci

 1. Bölüm Başkanlığı koordinatörlüğünde, öğrenciler Lisans Bitirme Projesi Öneri Forumu’ nu (Ek-1) doldurarak, Bahar Yarıyılı için Güz yarıyılının en geç 14. haftasında, Güz yarıyılı için ise Bahar yarıyılının en geç 14. haftasında Bölüm Başkanlığı’na 3 nüsha halinde teslim ederler.  Bölüm onayından sonra; Lisans Bitirme Projesi Öneri Formunun bir nüshası öğrenciye, bir nüshası da tez danışmanına verilir.  Söz konusu dönemde Bitirme Projesi alan tüm öğrencilerin listesi izleyen hafta içinde Bölüm Başkanlığı’nca ilan edilir. Proje konusu onaylanmayan öğrenciler bir hafta içinde yeni bir proje konusu belirler. 
 2. Danışman ve Bölüm Başkanı tarafından imzalanan Bitirme Öneri Formu, öğrencinin başarması ve sağlaması gereken koşulları (bkz. Madde 2.a) yerine getirdiği takdirde, her dönemin ilk haftasındaki ders alma aşamasında BLM401 Bitirme Projesi I dersine kayıt olması ve sınıf danışmanının onayı ile geçerli olur.
 3. Bitirme Projesi Öneri formu onaylanmış ve başarması ve sağlaması gereken koşulları yerine getirse bile örneğin, projede başarıyı önemli olarak etkileyecek eksik teknik dersler ve hususlar varsa, sınıf danışmanı,  Bitirme Projesi dersini almasının uygun olmayacağı gerekçesi ile ders kaydını onaylamayabilir.
 4. Bölüm onaylı Lisans Bitirme Projesi Öneri Formu’ nu alan ve derse kayıt yaptıran öğrenciler çalışmalarına başlamış sayılır.

 

 

 

Madde 3. Yıl içi Çalışması ve Devam Zorunluluğu  

 1. Bitirme Projesi danışman koordinatörlüğünde iki dönemde (BLM401-BLM402 Bitirme Projesi I - II) tamamlanır.
 2. Bölüm Kurulunca belirlenen BLM401-BLM402 Bitirme Projesi I-II Haftalık Çalışma Programına %80 devam etmesi zorunludur.

 

Madde 4. Bitirme Projesi I – II Sınav Komisyonları ve Sınav Tarihleri

 1. Bölüm Başkanlığı koordinatörlüğünde Bitirme Projesi I ve Bitirme Projesi II için çalışmaları konularına göre gruplandırılan ve en az 3 üyeden oluşan sınav komisyonları belirlenir. Sınav Komisyon Başkanı olarak en kıdemli öğretim üyesi ya da öğrencinin danışmanı seçilebilir.
 2. Bitirme Projesi sınav komisyonu sınavdan en geç 15 gün önce ilan edilir.
 3. Bitirme Projesi I ve Bitirme Projesi II derslerinin final sınavları komisyonunda öğrencinin ikinci danışmanı komisyon üyesi ise sadece birinci danışmanın notu dikkate alınır. Üç komisyon üyesinden iki üyenin not ortalaması alınır.
 4. Sınav programı, FSMVÜ Rektörlüğünce ilan edilen takvime göre düzenlenir. Bitirme Projesi I ve Bitirme Projesi II Final sınav tarihleri, sınavların başlangıç tarihinden en az bir hafta önce duyurulur.
 5. Zorunlu nedenlerden dolayı zamanında yapılamayan sınavlar, Bölüm Başkanlığı koordinatörlüğünde sınav takviminin en son gününe ertelenir.

 

Madde 5. Bitirme Projesi I Dönem Sonu Değerlendirmesi

 1. Bitirme Projesi I dersini aldığı dönem sonunda, öğrencinin çalışmalarıyla ilgili hazırlayacağı ve danışmanınca da onaylanmış dönem sonu değerlendirme raporu tek nüsha halinde Proje danışmanına teslim edilir. 
 2. Bitirme Projesi I Final sınavı, öğrenci tarafından yapılan sözlü sunum ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
 3. Bitirme Projesi I dönem sonu değerlendirmesi, bölüm tarafından belirlenmiş Bitirme Projesi I Dönem Sonu Değerlendirme Formuna (Ek-2) göre yapılır. Bitirme Projesi I final sınav notu öğrenci danışmanın önerisi ile belirlenir. Toplam 100 puanın 80 puanlık kısmı, proje çalışmasının değerlendirilmesi sonucunda en çok 80 puan olarak danışmanın önerisi ve sınav komisyonu üyelerinin ortak değerlendirmesi sonucunda verilir. Öğrencilerin Bölüm Kurulunca belirlenen BLM401 / BLM402 Bitirme Projesi I/II Haftalık Çalışma Programına devam ve ilgilerine de Toplam 100 puanın 20 puanlık kısmı danışmanınca önerilir. Verilen notlara ait sınav komisyon üyelerinin imzalı tutanağı aynı gün içinde Bölüm Başkanlığı’na teslim edilir.
 4. Bitirme Projesi I’ den başarılı olan öğrenciler Bitirme Projesi II dersine kayıt olma hakkını elde ederler.

 

Madde 6. Bitirme Projesi II Sınavı ve Bitirme Projesinin Teslimi

 1. Öğrencilerin Bitirme Projesi II dersinden başarılı olabilmeleri için poster ve sözlü sunum yapmaları gerekmektedir.
 2. Bölüm tarafından dönem sonlarında düzenlenen Bitirme Projesi II Poster Sunumlarında, sunum yapmayan öğrenci, Final ve Bütünleme sınavına giremez. Poster sunumları, akademik takvime göre derslerin son haftasında yapılır.
 3. Bitirme Projesi II Final sınavı, öğrenci tarafından yapılan sözlü sunum ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
 4. Bitirme Projesi II Final sınav notu sınav komisyonu üyeleri tarafından verilen notların ortalaması alınarak hesaplanır. Ayrıca öğrencilerin Bölüm Kurulunca belirlenen BLM401-BLM402 Bitirme Projesi I-II Haftalık Çalışma Programına katılım ve ilgilerinin de puanlamada dikkate alınacaktır.
 5. Lisans Bitirme Projesi II Başarı Değerlendirme Formuna (Ek-4) göre yapılan notlandırma sonuçları Sınav Komisyonu Başkanı tarafından imzalanıp aynı gün içinde Bölüm Başkanlığı’na teslim edilir.
 6. Bölümce belirlenen Lisans Bitirme Projesi Yazım Kılavuzuna (Ek-3) göre yazılan Bitirme Projesi Raporu en geç ilgili dönemin son haftası poster sunumundan önce ilgili sınav komisyon üyelerine spiral cilt olarak teslim edilir.  
 7. Final sınavına girecek öğrencilerin listesi, poster sunumu yapılan günden sonraki iş günü Bölüm Başkanlığı’nca duyurulur.
 8. Bitirme Projesi II Final sınavından başarılı olan öğrenci, danışmanının kabul edeceği Bitirme Projesi II Raporunun son halini tüm sınav komisyonu üyelerine imzalattıktan sonra danışmanına karton ciltli olarak teslim etmelidir. Karton ciltli ve imzalı raporu teslim etmeyen öğrencinin notu sisteme başarısız olarak girilir.

 

Madde 7. Yürürlük

7 madde ve 4 Ekten meydana gelen Lisans Bitirme Projesi Esasları, FSMVÜ  Mühendislik Fakültesi Fakülte kurulunun 04.04.2018 tarih ve 20 - 09  sayılı kararı ile kabul edilerek, 2018 - 2019  Eğitim – Öğretim Yılı Güz yarıyılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe konulmuştur.

 

EKLER

Ek-1. Lisans Bitirme Projesi Öneri Formu

Ek-2. Bitirme Projesi I Dönem Sonu Değerlendirme Formu

Ek-3. Lisans Bitirme Projesi Yazım Kılavuzu

Ek-4.  Bitirme Projesi II Başarı Değerlendirme Formu

Prof. Dr. A. Yılmaz ÇAMURCU

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi